Právní služby

Obchodní právo

kompletní služby domácím i zahraničním společnostem v oblasti obchodního práva, zejména:

Právo obchodních společností

 • zakládání obchodních společností
 • zastupování v řízení ve věcech obchodního rejstříku
 • převody obchodních podílů
 • zvýšení a snížení základního kapitálu

Závazkové právo

 • vymáhání pohledávek a jiných nároků (zajištění, výkon rozhodnutí)
 • vypracování obchodně právních smluv
 • zastupování před soudy všech stupňů

Pracovní právo

kompletní služby pro zaměstnavatele i zaměstnance, např.:

Pracovně právní vztahy

 • vypracování pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • konzultace při ukončení pracovního poměru
 • sepisování výpovědí, okamžitých zrušení pracovního poměru
 • vytváření pracovních řádů a vnitřních předpisů zaměstnavatele

Pracovně právní spory

 • zastupování před soudy v pracovněprávních sporech
 • nároky z neplatného ukončení pracovního poměru

Občanské právo

kompletní služby v oblasti občanskoprávních vztahů, zejména:

Nemovitosti

 • prodej, koupě, pronájem domů, pozemků, bytů nebo nebytových prostor včetně vypracování smluv

Dědické právo

 • závěť, vydědění

Správní právo

 • vyřizování povolení k pobytu cizinců v ČR (občané zemí v i mimo EU)
 • vyřizování záležitostí na živnostenských, katastrálních a dalších úřadech

Speciální právní služby

Správa pohledávek

Komplexní služby při správě pohledávek klienta s cílem zajistit klientovi řádné a včasné placení pohledávek a pro případ prodlení dlužníka - okamžitý návrh co nejrychlejšího a nejúčinnějšího způsobu vymáhání pohledávek:

 • návrh a realizace vhodného zajištění pohledávek
 • dohled nad splatností pohledávek a urgence zaplacení splatných pohledávek
 • návrh finančně nejvýhodnějšího a nejúčinnějšího způsobu vymáhání pohledávek
 • soudní vymáhání pohledávek
 • exekuce na majetek dlužníka (soudní exekuce a exekuce prostřednictvím exekutora)
 • přihlášení pohledávek v konkursu
 • průběžné informování klienta o stavu vymáhaných pohledávek (přehledná zpráva)

Právní audit

Komplexní právní revize smluv či jiných dokumentů společnosti zejména s ohledem na jejich soulad s platnou právní úpravou, zejména:

 • komplexní posuzování právních záležitostí společnosti
 • posouzení výhodnosti smluv
 • upozornění na právní vady a rizika posuzovaných dokumentů
 • právní posouzení veškerých vnitřních předpisů společnosti
 • komplexní posouzení pracovněprávních vztahů
 • návrh nápravy a realizace příslušných právních kroků

Chtete-li si domluvit schůzku, můžete tak učinit pomocí tohoto kontaktního formuláře. Další informace naleznete v sekci Kontakt.